مجموعه استاندارد ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه اي OHSAS ،الزاماتی را جهت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي مشخص می کند تا یک سازمان بتواند ریسک هاي ایمنی و سلامت حرفه اي خود را کنترل نموده و عملکرد ایمنی و سلامت حرفه اي خود را بهبود بخشد.
این استاندارد معیارهاي خاصی را براي عملکرد ایمنی و سلامت حرفه اي و همچنین مشخصات جزئی براي طراحی سیستم مدیریت بیان نمی نماید.
استاندارد OHSAS براي هر سازمانی که تمایل به انجام اقدامات ذیل داشته باشد، کاربرد دارد:
الف-ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک براي کارکنان و سایر طرف
هاي ذینفع که ممکن است در معرض خطرهاي ایمنی و سلامت حرفه اي مرتبط با فعالیت هاي سازمان قرار گیرند.
ب-اجرا، نگهداري و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي
ج-حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و سلامت حرفه اي که خود تعیین نموده است.
د-اثبات انطباق با استاندارد OHSAS از طریق :
1-تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي توسط سازمان و خوداظهاري
2-درخواست تایید انطباق توسط طرف هاي ذینفع سازمان از قبیل مشتریان
3-درخواست تایید خوداظهاري جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی
4-متقاضی دریافت گواهی نامه/ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي توسط سازمان هاي صدور گواهی
تمام الزامات استاندارد OHSAS ،به منظور لحاظ شدن در یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي در نظر گرفته شده اند.وسعت کاربرد آن به عواملی مانند خط مشی ایمنی و سلامت حرفه اي، ماهیت فعالیت ها و ریسک ها و پیچیدگی عملیات سازمان بستگی دارد.
استاندارد OHSAS با هدف پرداختن به ایمنی و سلامت حرفه اي بوده و به سایر حوزه هاي ایمنی و سلامت از قبیل رفاه و آسایش کارکنان ایمنی، ایمنی محصول، صدمه به اموال یا اثرات زیست محیطی نمی پردازد.

برگه‌ها: 1 2

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.